kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybės atstovų ir Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos susitikime – diskusijos apie negalią turinčių asmenų socialinę integraciją Vilniaus rajone

Liepos 22 d., nuotoliniu būdu vyko Vilniaus rajono savivaldybės, Nevyriausybinių organizacijų ir kitą pagalbą žmonėms su negalia teikiančių atstovų susitikimas su Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija, kuriame klabėta apie Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių negalią turinčių asmenų socialinę integraciją į bendruomenę.


Socialinę sritį Vilniaus rajone kuruojanti mero pavaduotoja Teresa Demeško, Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui, Švietimo, Kultūros, sporto ir turizmo, Ekonomikos ir turto skyrių atstovai ir kiti savivaldybės specialistai bei žmonių su negalia srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovai susitiko su Lygių galimybių kontrolieriaus įsteigta Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija, kurios pirmininkė yra Kristina Dūdonytė.

Nuotoliniame susitikime pristatyta socialinės integracijos neįgaliesiems situacija Vilniaus rajono savivaldybėje, pristatytas rajono socialinių įstaigų tinklas, papasakota apie teikiamas socialines paslaugas ir paramą. Taip pat savivaldybės atstovai pristatė įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti projektus susijusius su socialine negalią turinčių asmenų integracija rajone. Diskusijų metu išryškinti svarbiausi iššūkiai su kuriais susiduria Savivaldybė įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.


Žmonių su negalia socialinės integracijas skatinimas Vilniaus rajone

Siekdama kokybiškai spręsti socialines problemas, Vilniaus rajono savivaldybė, kurdama kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam, senyvo amžiaus asmeniui ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis valstybės institucijomis, veikiančiomis socialinių paslaugų srityje.

Vilniaus rajono socialinių paslaugų tinklas – įvairaus tipo ir pavaldumo, taikomas įvairioms žmonių socialinėms grupėms. Vilniaus rajone Socialinių paslaugų įstaigos paskirstytos tolygiai, savo veiklą organizuoja atsižvelgiant į gyventojų socialinių paslaugų poreikį.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras teikia dienos socialinės globos paslaugas Vilniaus rajone gyvenantiems suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę, fizinę ar kompleksinę negalią.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras – nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, kuriame veikia 4 padaliniai: Dienos užimtumo padalinys, teikiantis bendrąsias socialines paslaugas asmenims (šeimoms) dienos metu; Savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“ – teikiantys socialinę priežiūrą; Integralios pagalbos padalinys, teikiantis dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose; Projektas „Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“; Jaunimo laisvalaikio ir sporto padalinys, organizuojantis kūrybinį ir sportinį jaunimo užimtumą.

Paberžės socialinės globos namuose teikiama trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras – mišrios socialinių paslaugų įstaigos.

Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, transporto paslaugų organizavimas, socialinis darbas su šeimomis, pagalba į namus, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas, paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo organizavimas Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas.

Kuosinės socialinės globos namuose senyvo amžiaus žmonėms teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, esant galimybei ir asmenims, kuriems dėl Alzheimerio, Parkinsono ligos ar senatvinės demencijos būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Nuo 2012 metų Savivaldybėje sėkmingai įgyvendinamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimas ir atranka, finansavimo bei įgyvendinimo kontrolė. Šiais metais finansavimas paskirstytas 10-čiai neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančioms organizacijoms, kurios Vilniaus rajono neįgaliesiems teikia įvairias paslaugas:

- Neįgaliųjų dienos užimtumas. Paslaugos teikiamos akliesiems ir silpnaregiams (VšĮ LASS šiaurės rytų centras), asmenims su fizine negalia (Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija), asmenims su psichikos negalia (VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba), vaikams su įvairiapusiu, mišriu raidos ir intelekto sutrikimu, autizmo spektro sutrikimu (Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“).

- Individuali pagalba neįgaliajam. Paslaugos teikiamos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrija PAGAVA, VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras), akliesiems ir silpnaregiams (VšĮ LASS šiaurės rytų centras), fizinę, kompleksinę negalią turintiems asmenims (VRN draugija), vaikams su įvairiapusiu, mišriu raidos ir intelekto sutrikimu, autizmo spektro sutrikimu (Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“).

- Pavėžėjimo paslaugos. Paslaugos teikiamos dializuojamiems asmenims (VšĮ „Menava“), fizinę, kompleksinę negalią turintiems asmenims (Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija, Socialinis taksi, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija).

- Pagalba atkuriant ar stiprinant darbinius įgūdžius. Paslaugos teikiamos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras), psichinę negalią turintiems asmenims (VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba), fizinę, kompleksinę negalią turintiems asmenims (Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija).

- Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Paslaugos teikiamos fizinę, kompleksinę negalią turintiems asmenims (Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija).

- Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Paslaugos teikiamos fizinę, kompleksinę negalią turintiems asmenims (Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija).

- Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Paslaugos teikiamos šeimos nariams, auginantiems kurčius ir neprigirdinčius vaikus (Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA), šeimos nariams, auginantiems vaikus su įvairiapusiu, mišriu raidos ir intelekto sutrikimu, autizmo spektro sutrikimu (Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“).

 

Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas: /go.php/Socialiniai-reikalai630754609670420921525710


Vykdant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų bei atsižvelgiant į Vilniaus rajone didėjantį socialinių paslaugų poreikį, socialinėms problemoms efektyviai spręsti skiriamas vis didesnis dėmesys. Vilniaus rajono savivaldybė 2020 m. pradėjo ir šiemet tęsia projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“. Siekiant Vilniaus rajono gyventojams, turintiems proto ir/ar psichinę negalią sukurti tinkamas gyvenimo sąlygas, pasiūlyti kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įtraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame, iki 2023 kovo mėn. pradžios planuojama Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 10 ir Pikeliškių k., Naujoji g. 1 įsteigti dvejus grupinių gyvenimo namus, o Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 – dienos užimtumo centrą/socialines dirbtuves.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Šalčininkų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“. Projekto metu planuojama įsigyti autobusą pritaikytą neįgaliųjų ir riboto mobilumo asmenų vežimui. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. dviejose savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose buvo įsteigtos specialiosios klasės intelekto ir įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams ugdyti lietuvių bei lenkų mokomosiomis kalbomis: Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje – pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, o Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje – pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

Augant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiui, kasmet didėja ir pavežamų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie nepajėgia patys atvykti į mokyklą ir grįžti atgal namo (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), skaičius. Siekiant užtikrinti tokių vaikų saugumą labai svarbus yra tinkamas, gerai organizuotas pavėžėjimas, kuris sudaro visas galimybes saugiai keliauti į mokyklą ir atgal. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  pavėžėjimas savivaldybėje organizuotas 2 būdais: privačiu tėvų transportu bei specialiaisiais reisais.

Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Teresa Demeško apibendrindama susitikimą padėkojo už konstruktyvią diskusiją. „Be abejonės, įgyvendinant žmonių su negalia politiką, susiduriama su daugybe iššūkių. Nepamirškime, kad visų mūsų bendras siekis – skatinti ir užtikrinti visų asmenų, turinčių negalią, visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, todėl tokie susitikimai ir bendros diskusijos visuomet sveikintinos. Dėkoju už šio susitikimo iniciavimą ir linkiu mums visiems ateityje dar daugiau diskutuoti, dalytis geraisiais pavyzdžiais, siekiant skatinanti neįgalaus žmogaus savarankiškumą ir integravimą į bendruomenę“, – sakė vicemerė T. Demeško.


Shadow up