kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pirmosios Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio netekties metinės

2011 m. birželio 7 d., sulaukęs 105 metų amžiaus, mirė Vilniaus rajono garbės pilietis, daugelio lenkų, gyvenančių Lietuvoje, Dvasinis Ganytojas, Žmogus, be galo pamilęs Vilniaus kraštą ir jo gyventojus, ir pastarųjų nepaprastai mylimas ir gerbiamas


 

- Kunigas Prelatas Juzef Obrembski. Šia intencija birželio 7 d. Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.

Iškilmingos šv. Mišios buvo celebruojamos vyskupo Arūno Poniškaičio ir kunigo Juzefo Aškelovičiaus, pamokslą skaitė ilgametis Dvasininko draugas kunigas Antanas Dilys. Mišiose taip pat dalyvavo Europos Parlamento narys Valdemar Tomaševski, Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Janusz Skolimowski, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Michal Mackevič, Leonard Talmont ir Jaroslav Narkevič, Vilniaus rajono savivaldybės vadovybė su mere M. Rekst priešakyje, Šalčininkų rajono savivaldybės meras Z. Palevič.

Po šv. Mišių garbingi svečiai ir gausiai susirinkę Maišiagalos gyventojai padėjo gėles prie Kunigo Prelato kapo, dalyvavo šventinant naująjį antkapį ir meldėsi už šio Didžiojo Žmogaus sielos ramybę.

Po to svečiai aplankė Memorialinį Kambarį, esantį Maišiagaloskun. Juzefo Obrembskio vidurinėje mokykloje, kur yra saugomi asmeninės svarbos Kunigo Prelato daiktai. Vilniaus rajono savivaldybės merė M. Rekst, dėkodama miesto Vysokie Mazovieckie merui Jaroslavui Siekierko už Kunigo Prelato antkapio sukūrimą, įteikė suvenyrą su prašymu padėkoti Lomžos krašto gyventojams už rūpestį ir neblėstančią atmintį apie Kunigą Prelatą.

Mokyklos auditorijoje svečiai žiūrėjo dokumentinį filmą apie Kunigo Prelato gyvenimą ir klausėsi mokyklos choro "Legenda" atliekamų kūrinių. Visi surinkusieji galėjo įsigyti taip vadinamąsias „plyteles“, aukos už kurias bus skiriamos Kunigo Prelato paminklui įrengti. Paminklą norima pastatyti prieš J. Obrembskio „dvarelį". „Dvarelis "- namai, kuriuose Kunigas gyveno daugelį metų ir kuriuose susitikinėjo su tikinčiaisiais - bus pertvarkytas į muziejų.

Kunigas Prelatas Jozef Obrembski gimė 1906 m. kovo 19 d. Lenkijoje, Lomžos žemėje. 1926 m. pradėjo mokslus Vilniaus seminarijoje, studijavo Stepono Batoro universiteto Teologijos skyriuje. 1932 m. birželio 12 d. buvo pašventintas į kunigus. Sielovadinį darbą pradėjo kaip vikaras Turgeliuose. Nuo 1950 m. ėjo klebono pareigas Maišiagaloje. Nepaisydamas tuometinės valdžios draudimų, vykdė sielovadinę veiklą: mokė vaikus, suteikdavo šventą sakramentą, kalėdojo, lankė sergančius. Okupacijos metu buvo persekiojimas ir areštuotas nacių, persekiojamas sovietų valdžios. Nepaisant to, visą savo gyvenimą dvasininkas ištikimai ir su didžiuliu atsidavimu tarnavo Vilniaus krašto gyventojams.

Už nuopelnus skleidžiant tikėjimą kunigas Obrembski buvo pagerbtas Auksiniu ženklu už nuopelnus Lenkijos Respublikai, medaliu „Nusipelnęs Lenkijos kultūrai“, Lenkijos atgimimo ordino Komandoro kryžiumi, kurį 1994 m. jam įteikė Lenkijos Respublikos prezidentas Lech Valensa. 2011 m. vasario mėn. Lenkijos prezidento vizito metu Bronislav Komorovski asmeniškai pagerbė dvasininką įteikdamas Lenkijos Respublikos nuopelnų ordino Didįjį kryžių.

Tarnaudamas Bažnyčiai per visą savo gyvenimą Kunigas Prelatas Jozef Obrembski nuolat skelbė katalikų tikėjimo dogmas Vilniaus krašto gyventojams, o Jo išmintis, meilė ir gilus pasitikėjimas Dievo valia amžiams liks mūsų širdyse.

Shadow up