kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko nuotolinis Vilniaus rajono tarybos posėdis

Šiandien, gegužės 15 d., Vilniaus rajono savivaldybės posėdis ir vėl vyko nuotoliniu būdu. Šalyje tęsiantis karantinui, vengiant didelių žmonių susibūrimų – svarbiausi savivaldybės gyvenimo klausimai buvo aptarti elektroninių ryšių priemonių pagalba.


 

Nuotoliniu būdu organizuotame Tarybos posėdyje dalyvavo 31 tarybos narys. Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos patarėjas Rokas Jonikas, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

Tarybos posėdis prasidėjo balsavimu dėl dviejų svarbių ir ateities veiksmų kryptį nusakančių dokumentų. Buvo svarstomi klausimai dėl „Šalčininkai+“ funkcinės zonos plėtros strategijos ir Vilniaus rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pirmuoju dokumentu siekiama nustatyti Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti socialinius partnerius veikti drauge, kartu su bendruomenių atstovais, ieškoti bendrų rajonams sprendinių, efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Kaip pažymi strategijos rengėjai, svarbus aspektas yra tai, kad ši strategija nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, jos tikslas – kurti pridėtinę vertę visam regionui.

Antrasis Tarybos posėdyje svarstytas klausimas buvo dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano, rengiamo 3 metų perspektyvai. Šis planas akcentuoja Vilniaus rajono savivaldybės socialinio ir ekonominio vystymo(-si) svarbą, o jame įtvirtintos nuostatos, leisiančios užtikrinti suinteresuotų šalių poreikių ir lūkesčių tenkinimą bei rajono konkurencingumo didėjimą. Dokumentas parodo, kaip savivaldybė išnaudos savo potencialą ir pasinaudos galimybėmis, teikiamomis objektyvių veiksnių, bei reaguos į iššūkius, lemiamus socialinės ir ekonominės plėtros poreikių. Šio planavimo dokumento tikslas yra sukurti pagrindą veiksmams, sąlygosiantiems Vilniaus rajono plėtrą bei jo savivaldybės tikslų įgyvendinimą.

Verta pažymėti, kad rengiant strateginį veiklos planą, atlikta esamos situacijos analizė, suformuluota institucijos misija, parengta strateginių pokyčių dalis, identifikuoti strateginiai tikslai, aprašytos programos ir nurodytos lėšos joms įgyvendinti. 


Rūpestis ekologija ir inovatyvus požiūris į ūkiškumą

Nuotoliniame Tarybos posėdyje buvo priimti svarbūs sprendimai dėl šildymo sistemų modernizavimo keliose Vilniaus rajono švietimo ir socialinėse įstaigose. Kalvelių Šeimos ir vaikų krizių centre ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų skyriuje seni kieto kuro, neekologiški katilai bus pakeisti moderniais biokuro katilais. Visalaukės mokyklos-daugiafunkcinio centro pastate, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centre ir Nemenčinės vaikų darželyje, kur iki šiol pastatai buvo šildomi elektra ir jos buvo sunaudojama labai daug – bus įrengti šilumos siurbliai. Tai leis ne tik sutaupyti daug šildymui skiriamų lėšų, bet tuo pačiu ženkliai prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Ten, kur leido techninės galimybės – Vilniaus rajono Pagirių gimnazijoje ir Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje bus įrengtos saulės baterijos.

Tikimasi, kad šildymo sistemų modernizavimas prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ir efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.

Kad šie technologiniai energijos gamybos sprendimai yra pasiteisinę, savivaldybė jau žino iš patirties. Vilniaus rajono sveikatos priežiūros įstaigose – Vilniaus rajono centrinėje ir Nemenčinės poliklinikose visų pajėgumu dirba naujos įrengtos saulės jėgainės, kurių pagaminta elektros energija naudojama savo reikmėms – apšvietimui, medicininei bei kompiuterinei įrangai.

Posėdžio metu, taip pat buvo svarstomi klausimai dėl savivaldybei priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimo, pasinaudojant Klimato kaitos programos lėšomis. Remiantis penktadienį priimtais sprendimais planuojama atnaujinti Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“, Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pastatus.

Atlikus kompleksišką šių pastatų modernizavimą (išorės renovacija, inžinerinių sistemų modernizavimas, vidaus apdaila) – bus sumažinta aplinkos tarša ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Taip pat, tai leis sumažinti išlaidas pastatų išlaikymui, ženkliai pagerės viešųjų paslaugų teikimas ir mokinių ugdymo sąlygos.


Sprendimai švietimo srityje

Posėdžiaujant nuotoliniu būdu Taryba svarstė sprendimų projektus ir iš švietimo srities. Tarybos nariai pritarė sprendimams dėl Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Vilniaus rajono ugdymo įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų bei nuostatų patvirtinimo.

Priimtas svarbus sprendimas dėl specialiųjų klasių Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje ir Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje steigimo ir šių įstaigų nuostatų patvirtinimo. Pagal šį sprendimą jau nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. šiose įstaigose atvers duris specialiosios klasės lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis, skirtos mokiniams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo ir įvairiapusių raidos sutrikimų.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bus sudarytos galimybės gauti kokybišką poreikius ir gebėjimus atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime. Vaikams bus teikiama kompleksinė įvairių švietimo pagalbos specialistų – logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo pagalba bei specialioji – mokytojo padėjėjo pagalba. Taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai galės gauti judesio korekcijos specialisto – kineziterapeuto paslaugas ir esant poreikiui kitų specialistų pagalbą ir paslaugas. Mokiniams bus organizuojamas ir neformalusis švietimas, popamokinis užimtumas, pavėžėjimas ir maitinimas.


Dėmesys šeimoms ir jų gerovei

Gegužės 15 d. yra minima Tarptautinė šeimos diena. Simboliška, kad būtent šią dieną nuotoliniu būdu balsavę Tarybos nariai pritarė sprendimui dėl šeimos stiprinimo Vilniaus rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo. Kaip pažymėjo savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, visi Tarybai pristatyti prioritetai buvo anksčiau išdiskutuoti ir aptarti Šeimos taryboje. Pagal šį sprendimą didžiausias dėmesys bus skiriamas šeimai palankios ir pritaikytos aplinkos kūrimui, kompleksinių paslaugų Vilniaus rajono šeimoms organizavimui, infrastruktūros šeimai plėtrai ir kt.

 

Vieni iš paskutinių darbotvarkės klausimų buvo sprendimai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo Prūdiškių k. ir Valčiūnų k. (Juodšilių sen.) bei Vilniaus g., Paberžės k. (Paberžės sen.). Šiose visuomenei skirtose teritorijose numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikšteles.

Posėdžio pabaigoje Merė kreipėsi į Tarybos narius linkėdama sveikatos jiems ir jų šeimų nariams. Rajono vadovė taip pat išreiškė viltį, kad jau netrukus darbiniai Tarybos susitikimai galės vykti gyvai ir didžioji posėdžių salė savivaldybės administracijos pastate vėl šurmuliuos nuo priimamų klausimų.

Primename, kad daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia. 

 

 

Shadow up