kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Šumsko miestelio bendrojo plano parengimas“ finansavimo ir adminis

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Šumsko miestelio bendrojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį

Projekto „Šumsko miestelio bendrojo plano parengimas“ tikslas – užtikrinti Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Šumsko miestelio infrastruktūros vystymąsi bei harmoningos gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos formavimąsi.


Vilniaus rajone yra 4 miesteliai, trims miesteliams jau yra pradėti rengti bendrieji planai, tik Šumsko miestelis tokio plano neturi. Šumsko miestelio generalinis planas buvo parengtas 1980 metais, todėl jį būtina atnaujinti, įvertinant naujų teisinių aktų nuostatas.

Šumskas yra Baltarusijos pasienyje, netoli Minsko plento ir geležinkelio. Gyvenvietėje gyvena apie 1000 gyventojų. Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (1789 m.) su vienuolynu yra nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektas, Šumsko apylinkėse yra gražių, išsaugojusių savo erdvinę sandarą senųjų kaimų, arti (6 km) Medininkai, seniūnijos centras Kalveliai už 2 km, 30 km nuo Vilniaus. Labai svarbu suaktyvinti gyventojų verslumą. Pasienio zonoje dėl papildomų apribojimų gamyba neklesti.

Šiuo projektu siekiama išvystyti Šumsko turistinį potencialą, suformuoti Šumsko miestelio vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, plėtoti inžinerinę ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; atlikti teritorijos funkcinį zonavimą, nustatyti pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis. Projektu taip pat siekiama sudaryti sąlygas Šumsko turistinio potencialo didinimui, viešųjų bendro naudojimo teritorijų sklypų suformavimui, teritorijų naudojimo tipo nustatymui.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2013 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vertė – per 210 203 Lt, iš kurių per 170 tūkst. tai - ES parama, per 30 tūkst. skirs Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo paramos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Teritorijų planavimas“.

Shadow up