kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2022 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto projektas

Kviečiame Vilniaus rajono gyventojus susipažinti su Vilniaus rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektu bei teikti pasiūlymus ir pastabas.

Jūsų pasiūlymų ir pastabų lauksime iki 2022 m. vasario 9 d. el. paštu marina.symonovic@vrsa.lt.


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO GAIRĖS

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams. 2022 metams savivaldybių biudžetams bus skiriama 48,12 proc. (2021 metais buvo 47,62 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus.  Prognozuojama, kad į Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą įplauks 80753,0 tūkst. Eur iš GPM ( iš jų 80304,0 tūkst. Eur GPM ir 449,0 tūkst. Eur Gyventojų pajamų mokestis iš veiklos, kurią verčiamasi turint verslo liudijimą), tai yra  18802,0 tūkst. Eur arba 30,35 proc. daugiau nei prognozuota 2021 metams; 3850,0 tūkst. Eur iš turto mokesčių ir pajamų, tai 220,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta savivaldybei prognozuojamų pajamų suma – 85143,0 tūkst. Eur, palyginti su 2021 m., padidėja 28,84 proc. (19060,0 tūkst. Eur). Į savivaldybės biudžetą numatoma surinkti 2800,0 tūkst. Eur vietinių rinkliavų, 210,0 tūkst. Eur materialiojo turto realizavimo pajamų, 1659,0 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų, 145,0 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų. Visos savivaldybės planuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarys 90482,0 tūkst. Eur, palyginti su 2021 m., didėja 20024,0 tūkst. Eur. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirta 7497,7 tūkst. Eur arba 1261,5 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. Ugdymo reikmėms finansuoti skiriama 34161,3 tūkst. Eur, 19,96 proc. daugiau nei 2021 m.  Iš viso 2021 metais planuojama gauti 134580,9 tūkst. Eur pajamų (2021 m. – 106062,1 tūkst. Eur). 1 lentelėje ir 1 pav. pateikiama 2022 m. biudžeto pajamų struktūra ir pajamų palyginimas su 2021 metais. Palyginus 2022 metų Vilniaus rajono savivaldybės pajamas su 2021 metais matyti, kad jos didėja 28518,8 tūkst. Eur arba 26,89 %.

 

Vilniaus rajono savivaldybės 2022 m. pajamų planų palyginimas su 2021 m., tūkst. Eur

 

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas

Pajamų pavadinimas

2021 m. planas

2022 m. planas

2022 m pokytis lyginant su 2021 m, proc.

 
 

1.

PAJAMOS

       

1.1.

Mokesčiai

65651,0

84673,0

28,97

 

1.1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

61951,0

80753,0

30,35

 

1.1.1.1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

61951,0

80304,0

29,63

 

1.1.1.1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis iš veiklos, kurią verčiamasi turint verslo liudijimą

 

449,0

 

 

1.1.3.

Turto mokesčiai

3630,0

3850,0

6,06

 

1.1.3.1.1.

Žemės mokestis

2000,0

2000,0

0,00

 

1.1.3.2.1.1.

Paveldimo turto mokestis

30,0

50,0

66,67

 

1.1.3.3.1.

Nekilnojamojo turto mokestis

1600,0

1800,0

12,50

 

1.1.4.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

70,0

70,0

0,00

 

1.1.4.7.1.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

70,0

70,0

0,00

 

1.3.

Dotacijos

35604,1

44098,9

23,86

 

1.3.4.1.1.1.

Speciali tikslinė dotacija, iš jų:

34713,2

41659,0

20,01

 

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

6236,20

7497,70

20,23

 

 

Lėšos ugdymo reikmėms

28207,2

34106,4

20,91

 

 

Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti

250,1

0,0

 

 

 

Ūkio lėšos mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

19,7

23,7

 

 

 

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti

 

31,2

 

 

1.3.4.2.1.5.

Kitos dotacijos

890,9

2439,9

173,87

 

1.4

Kitos pajamos

4756,0

5599,0

17,72

 

1.4.1.

Turto pajamos

255,0

265,0

3,92

 

1.4.1.2.1.2

Dividendai

40,0

40,0

 

 

1.4.1.4.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

125,0

125,0

0,00

 

1.4.1.5.1.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

90,0

100,0

11,11

 

1.4.1.5.1.1.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

30,0

30,0

0,00

 

1.4.2.1.

Pajamos už prekes ir paslaugas

4316,0

5104,0

18,26

 

1.4.2.1.1.1.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

69,0

350,0

407,25

 

1.4.2.1.2.1.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

85,0

106,0

24,71

 

1.4.2.1.4.1.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1310,0

1203,0

-8,17

 

1.4.2.1.6.1

Valstybės rinkliava

152,0

145,0

-4,61

 

1.4.2.1.6.2

Vietinė rinkliava

2700,0

2800,0

3,70

 

 

Infrastruktūros plėtros įmokos

 

500,0

 

 

1.4.3.1.1.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

65,0

70,0

7,69

 

1.4.4.1.1.2.

Kitos neišvardytos pajamos

120,0

160,0

33,33

 

4.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

51,0

210,0

311,76

 

4.1.1.1.1.1.

Žemės realizavimo pajamos

10,0

10,0

0,00

 

4.1.1.2.1.

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

41,0

200,0

387,80

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ

106062,1

134580,9

26,89

 


 
1 lentelė. VRSA duomenys
 


Vilniaus rajono savivaldybės 2021-2022 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur

 

1 pav. VRSA duomenys


Analizuojant 2022 m. ir 2021 m. pajamas matyti, kad daugiausiai padidėjo kitos dotacijos, net 173,87 proc. arba 1549,0 tūkst. Eur. 2022 metais papildomai yra skirtos dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, neformaliam vaikų švietimui bei papildomos lėšos asmeninei pagalbai teikti, taip pat skirta dotacija padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti ir kt. Pajamų ir pelno mokesčiai 2022 m. didesni 30,35 proc. negu buvo 2021 m. Apie 20 proc. didėja kitos pajamos ir lėšos, skirtos valstybinėms funkcijoms vykdyti. Lėšos skirtos ugdymo reikmėms 2022 metais 5684,3 tūkst. Eur arba 19,96 proc. didesnės negu 2021 metais. Turto mokesčiai 2022 metais 220 tūkst. Eur,  arba 6,06 proc. didesnės negu 2021 metais. 


Vilniaus rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamų struktūra, proc.

 

2 pav. VRSA duomenys


Iš 2 pav. matyti, kad didžiausią pajamų dalį, net 60,0 proc. sudaro pajamų ir pelno mokesčiai. Nemažą dalį pajamų sudaro dotacijos skirtos ugdymo reikmėms – 25,4 proc. Lėšos, skirtos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, sudaro apie 5,6 proc. visų pajamų. Apie 4,3 proc. biudžeto pajamų surenkama iš kitų pajamų (turto pajamų, pajamų už prekes ir paslaugas ir kt.). Turto mokesčiai (žemės mokestis, nekilnojamo turto mokestis) sudaro 2,9 proc. Labai mažą dalį savivaldybės biudžeto pajamų sudaro kitos dotacijos, tik 1,8  proc., o prekių ir paslaugų mokesčiai vos 0,1 proc.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. auga minimali alga iki 730 Eur, bazinės algos dydis 181 Eur. Planuojant asignavimus padidintas finansavimas darbo užmokesčiui, atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus bei susitarimus su Kultūros ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 


Vilniaus rajono savivaldybės 2022 metų  biudžeto asignavimų struktūra pagal programas


3 pav. VRSA duomenys


Asignavimai išlaidoms paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti. Pateikiama 2022 m. biudžeto asignavimų pagal programas struktūra. Didžiausia dalis numatoma skirti švietimo kokybės ir prieinamumo programai – 43,1 proc. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos asignavimai sudaro 16,0 proc. biudžeto asignavimų. Pagal Socialinės atskirties mažinimo programą asignavimai sudaro  14,5 proc. viso biudžeto, 10,4 proc. - valdymo programos asignavimai. Apie 6,1 proc. asignavimų sudaro Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programos asignavimai. Ekonominio konkurencingumo didinimo programai numatomi asignavimai sudaro 4,8 proc. Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos asignavimai sudaro tik 3,3 proc. Mažiausią dalį biudžeto asignavimų, tai Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimai, kurie sudaro 1,9 proc. (žr. 3 pav.).

 

Vilniaus rajono savivaldybės 2021 ir 2022 m. asignavimų planų palyginimas, tūkst. Eur

4 pav. VRSA duomenys


4 pav. pateikiamas 2022 m. biudžeto asignavimų pagal programas palyginimas su 2021 metais. Išanalizavus duomenis matyti, kad didžiausias asignavimų padidėjimas matomas Ekonominio konkurencingumo didinimo programoje, asignavimai padidėjo net 3812,6 tūkst. Eur arba 121,2 proc. Ženkliai padidėjo 3 programos (Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa) asignavimai, net 2578,6 tūkst. Eur arba 118,2 proc. 8 programos (Socialinės atskirties mažinimo programa) asignavimai padidėjo 48,4 proc. Lyginant Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai skirtas lėšas, tai 2022 m. numatomi 38,0 proc. didesni negu 2021 m. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programoje lyginant su praeitais metais numatomi asignavimai didesni 33,5 proc. 2 programos (Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programa) 2022 m. asignavimai 10140,6 tūkst. Eur arba 19,4 proc. didesni negu 2021 m., o 4 programos asignavimai (Valdymo programa)  – 18,4 %. Lyginant su 2021 m. mažiausiai padidėjo Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programos asignavimai, kurie 2022 m. numatomi 925,9 tūkst. Eur arba 11,8 proc. didesni negu 2021 m.


Biudžeto planavimo skyriaus informacija 
tel. (8 5) 277 82 99

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-31 16:33

Grįžti
Shadow up