kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame susipažinti su Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo projektu

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama puoselėti rajono gyvenviečių patrauklumą, gerinti ir kurti saugias, tvarkingas bei gražias erdves vykdo Vilniaus rajone esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą.


Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės administracija rengia projektą „Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymas“, kurio metu bus sutvarkyti Mozūriškių dvaro sodybos parko želdynai ir vandens telkiniai, esantys kultūros paveldo teritorijoje.

Kraštovaizdžio tvarkymo tikslai: užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą Mozūriškių dvaro sodybos parko – kultūros paveldo objekto ir gamtinio karkaso teritorijoje.

Kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai:

  • įgyvendinant kultūros paveldo objekto teritorijoje – Mozūriškių dvaro sodybos parke konkrečias kraštovaizdžio formavimo priemones, tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą;
  • sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui;
  • ugdyti ekologinę savimonę plėtojant visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį.

Siekiant įgyvendinti Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo uždavinius, numatomos šios konkrečios priemonės ir darbai:

  • menkavertės sausumos augalijos tvarkymas;
  • pėsčiųjų takų įrengimas;
  • dvaro parko kūdros tvarkymas (įskaitant perteklinės vandens augalijos šalinimą);
  • mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių įrengimas;
  • visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas.

Bendras planuojamos tvarkyti teritorijos plotas – 6,5 ha, numatomas priemonių įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių poreikis – apie 200 tūkst. Eur, numatoma priemonių įgyvendinimo trukmė – apie 18-24 mėn.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmu programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Su Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo projekto esamos būklės analize kviečiame susipažinti čia.

Pasiūlymus ir pastabas prašome pateikti iki š. m. balandžio 13 dienos el. paštu katazyna.juchnevic@vrsa.lt.

Shadow up