kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės teikiama finansinė parama gyventojams ir verslui

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama švelninti karantino padarinius, kviečia susipažinti su teikiama parama gyventojams bei numatytomis lengvatomis verslui.


FINANSINĖ PARAMA GYVENTOJAMS


Vienkartinė pašalpa iki 97,5 Eur

Skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 375 Eur per mėnesį, vienam gyvenančiam asmeniui – 437,5 Eur.

Tikslinė pašalpa iki 1 170 Eur

Skiriama asmeniui būtinos socialinės paramos atvejais: įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti; asmens dokumentams tvarkyti; būtiniems vaistams įsigyti ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas; apmokėti būtiniausias paslaugas įvykus nelaimei, padariusiai žalą gyvenamajam būstui; asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir sukauptoms šiukšlėms iš būsto išvežti ir pan. Tikslinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 437,5 Eur per mėnesį.

Periodinė pašalpa iki 468 Eur

Skiriama kaip papildoma parama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir mokama ne ilgiau kaip 3 mėnesius per metus asmeniui, kurio gaunamos pajamos yra nepakankamos patenkinti būtiniausius jo poreikius. Periodinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 187,5 Eur dydžio per mėnesį.

Sąlyginė pašalpa iki 390 Eur

Skiriama kaip skatinamoji priemonė tam tikroms užimtumo, sveikatos, švietimo ir panašioms problemoms spręsti. Pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 375 Eur per mėnesį. Kiekvienu konkrečiu atveju sąlyginės pašalpos dydį nustato Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija, atsižvelgusi į pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijos siūlymą, tačiau ne didesnį kaip 390 Eur ir ne daugiau kaip vieną kartą per metus.

Gyventojai, deklaruojantys gyvenamąją vietą Vilniaus rajone ir norintys gauti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, nuotoliniu būdu privalo kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena. Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.


PARAMA MAISTO PRODUKTAIS

Skiriama asmenims, kurių vidutinės 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl paramos skyrimo dienos pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (187,50 Eur). Parama išimties tvarka gali būti skiriama asmenims, kurių vidutinės 3 paskutinių mėnesių pajamos, iki kreipimosi dėl paramos skyrimo dienos, vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį šiais atvejais, kai asmuo gyvena vienas, jam nustatytas neįgalumas ir jis yra nedarbingas; kai asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas; kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų; kai vaiką(-us) augina vienas gyvenantis asmuo; kai šeima patiria socialinę riziką; įvykus nelaimei, padariusiai žalą vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, dėl kurios asmuo pateko į sunkią materialinę padėtį (patiria dideles išlaidas dėl sunkios ligos, stichinės nelaimės ir kt.).

Asmenys dėl paramos maisto produktais turėtų kreiptis į vietos seniūniją.

Taip pat gyventojai (esantys saviizoliacijoje, vieniši ar senyvo amžiaus) karantino metu neturintys fizinės galimybės patys nuvykti bei įsigyti maisto produktų ar vaistų, raginami kreiptis į vietos seniūniją. Seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai esant poreikiui padės įsigyti prekes bei pristatys į namus. Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.


BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ
SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Kaip ir iki paskelbto karantino, gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytus reikalavimus.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensacijas, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

- viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims, arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio (kai naudingasis plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti yra ne didesni už nustatytus normatyvus);

- geriamojo vandens išlaidos viršija 2 procentus (bet ne daugiau už nustatytus sąnaudų normatyvus) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Prašymas piniginei socialinei paramai gauti pateikiamas seniūnijoms pagal faktinę gyvenamąją vietą. Konsultacijas nuotoliniu būdu suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, el. p. danute.plascinskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0033.

Daugiau apie tai: /go.php/lit/8.8-Busto-sildymo-islaidu-geriamojo-vandens-islaidu-kompensaciju-skyrimas-ir-mokejimas/4/76

 

NUKELTAS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SUMOKĖJIMO TERMINAS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai patvirtinus Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimą, gyventojams yra pratęsti vietinės rinkliavos mokėjimų terminai už komunalinių atliekų surinkimo paslaugą. Gyventojai, kurie turėjo atlikti mokėjimus už pirmame ketvirtyje suteiktas komunalinių atliekų surinkimo paslaugas, tai turi padaryti iki birželio 1 d., už antrame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki birželio 30 d., už trečiame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki rugsėjo 30 d., už ketvirtame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki gruodžio 31 d.

Karantino metu vietinės rinkliavos mokėtojo pageidavimu mokėtiną sumą galima sumokėti į priekį už visus metus iki einamųjų metų birželio 1 d. arba už pirmą pusmetį iki einamųjų metų birželio 1 d., už antrą pusmetį iki rugsėjo 30 d.

Atliekant mokėjimą privaloma nurodyti:

Gavėją: Vilniaus rajono savivaldybės administracija,

Gavėjo banką ir sąskaitos Nr.: Luminor Bank AB, LT284010042403733889,

Mokėjimo pavedimo paskirtyje: įrašykite mokėtojo kodą.

 

FINANSINĖ PARAMA VERSLUI

Mokesčių lengvatos nukentėjusiam verslui nuo COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių

Paskelbus karantino režimą bei Vyriausybės sprendimu uždraudus kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatingumo, parduotuvių, viešojo maitinimo įstaigų ir kitų paslaugų bei pasilinksminimo vietų veiklą, verslui, nukentėjusiam nuo koronaviruso, Vilniaus rajono savivaldybės taryba Mokesčių lengvatų teikimo taisykles papildė nauju punktu, pagal kurį mokesčių mokėtojas (fizinis ar juridinis asmuo), kurio veikla karantino metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo apribota arba draudžiama, galės kreiptis dėl mokesčio lengvatos suteikimo, kartu su prašymu pateikdamas faktą patvirtinančius dokumentus (informaciją dėl patirtų nuostolių, įrodymus (raštiškus susitarimus), kad mokesčio mokėtojas tuo laikotarpiu neskaičiuoja turto nuomos mokesčio nuomininkams ir kitą svarią informaciją). Išnagrinėjus prašymus, sprendimo projektai dėl lengvatų suteikimo bus teikiami Tarybai svarstyti.

Prašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo kviečiame teikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai el. paštu: vrsa@vrsa.lt, naudojantis elektroninio pristatymo sistema https://epristatymas.post.lt/ arba siunčiant adresu Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

Daugiau informacijos apie atnaujintas mokesčių lengvatų teikimo sąlygas ir reikalavimus galite rasti Mokesčių lengvatų teikimo taisyklėse.

 

Nuomininkai atleidžiami nuo negyvenamųjų patalpų (pastatų) nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiui

Karantino laikotarpiu (nuo kovo 16 d.) ir du mėnesius po karantino šalyje atšaukimo, Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą sumažinti savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartyje nurodytą savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininko mokėtiną nuompinigių dydį, nuomininkams susimokant tik 20 procentų viso nuomos sutartyje nustatyto nuompinigių dydžio.

Nuomininkai, norėdami pasinaudoti teikiama lengvata, turi atitikti šiuos reikalavimus:

- su savivaldybės turto valdytoju galiojančią nuomos sutartį turi būti pasirašę ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d.;

- pagal Vyriausybės nutarimą nuomininkų vykdoma veikla karantino laikotarpiu yra draudžiama arba ribojama ir dėl to jis patiria finansinių sunkumų ir negali arba iš dalies negali vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų mokėti nuomos sutartyje nustatytų nuompinigių;

- nuomininkas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014;

- nuomininkui iki 2020 m. kovo 15 d. nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai.

Nuomininkas savivaldybės turto valdytojui turi pateikti:

  • prašymą dėl nuompinigių dydžio mažinimo, kuriame, be kita ko, turi būti nurodyta karantino laikotarpiu draudžiama arba ribojama jo veikla, pateikta informacija apie nuomininkui pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ suteiktas kitas valstybės pagalbos priemones, skirtas ekonomikai remti reaguojant į dabartinį naujojo koronaviruso (COVID-19) protrūkį, taip pat nurodyta, ar 2019 m. gruodžio 31 d. nuomininkas nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 651/2014;
  • 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad iki 2020 m. kovo 15 d. nuomininkui nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai;
  • savivaldybės turto valdytojo prašymu kitus dokumentus arba informaciją, reikalingus vertinant Sprendime nustatytus reikalavimus.
Shadow up