kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie valstybės paramą būstui įsigyti

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas šių būsto kredito daliai apmokėti.

Valstybės  iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams gauti sąrašai nesudaromi.

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus nurodytus reikalavimus:
- duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

- Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
- įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Asmenų ir šeimų vertinamų pajamų ir turto metiniai dydžiai, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti:
- teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

a) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP* dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;
b) 2-jų ar 3-jų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
c) 4-ių ar 5-ių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
d) 6-ių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

* VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje (Pagrindiniai socialiniai rodikliai). Nuo 2020-01-01 VRP dydis 125 Eur. 

Teikiamų subsidijų dydžiai - nuo 10 iki 20 procentų:

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie:

1) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;

2) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Prieš pateikiant Prašymą dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo asmuo (šeima) privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti asmens (šeimos) turtą.

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo ir nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pareiškėjas jam išduotą pažymą, patvirtinančią teisę į paramą  būstui įsigyti, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos išdavimo dienos pateikia pasirinktai kredito įstaigai kartu su būsto kredito paraiška gauti kompensuojamą būsto kreditą.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių (Vilnius, Rinktinės g. 50, 207 kab.) tel. (8 5) 240 0290, el. paštu natalija.gaidamoviciene@vrsa.lt, arba tel. (8 5) 273 0407, el. paštu bozena.buiko@vrsa.lt.

Nustatytos formos prašymą galima užpildyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Vilnius, Rinktinės g. 50) interesantų aptarnavimo 2-ame langelyje 1 aukšte:

pirmadieniais, trečiadieniais 7.30 - 16.30 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 17.30 val.,
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.

Teisės aktai, susiję su parama būstui įsigyti:

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas

3.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-01 nutarimas Nr. 325 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma

Grįžti
Shadow up