kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo konkursas

Siekdama sudaryti kuo daugiau galimybių prasmingam ir turiningam Vilniaus rajono savivaldybės mokinių užimtumui 2020 m. birželio 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės Taryba patvirtino „Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą“ (toliau – Aprašas), kuris nustato vaikų vasaros stovyklų, kuriose vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) finansavimo galimybes.


Paraiškas Stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms finansuoti gali teikti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, laisvieji mokytojai ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti švietimo veiklą, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, pagal kurias numatoma užimti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokančius vaikus.

Organizuojamoje Stovykloje ir kitoje NVŠ veikloje mokiniai turės būti užimti ne mažiau kaip 6 valandas per dieną (neįskaitant pertraukų), užtikrinant dalyvių sveikatą ir saugumą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas.

Stovyklai ir kitai NVŠ veiklai galės būti skirta iki 10 (dešimt) Eur dienai vieno mokinio užimtumui organizuoti.

Švietimo teikėjai, atitinkantys Apraše nustatytus reikalavimus bei pageidaujantys organizuoti vasaros stovyklas, neformaliojo vaikų švietimo projektus, edukacines veiklas ir kitus ugdomojo pobūdžio renginius iki 2020-07-15 elektroniniu paštu vrsa@vrsa.lt su nuoroda „Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų finansavimo konkursui“ turi pateikti:

1. užpildytą ir įstaigos vadovo pasirašytą Stovyklos ir kitos NVŠ veiklos paraišką (Aprašo 1 priedas);

2. juridinio asmens (biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos ir kt.) registracijos dokumentų ir nuostatų (įstatų) kopijas (šis punktas netaikomas Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms);

3. fizinio asmens (laisvojo mokytojo) registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) išrašą bei teisės aktų nustatyta tvarka įsigyto verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopiją.

Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti sunumeruotas, ant kopijų turi būti kopijų tikrumo žyma. Švietimo teikėjai Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų finansavimo konkursui gali teikti kelias paraiškas, kiekvienai Stovyklai ir kitai NVŠ veiklai pildoma atskira paraiškos forma. Po termino pateiktos Programų paraiškos nebus registruojamos.

Stovyklos ir kitos NVŠ veiklos galės būti įgyvendinamos po sutarties su Savivaldybe pasirašymo.

Esant galimybei finansuoti gali būti organizuojamas papildomas Stovyklų ir kitų NVŠ veiklų paraiškų priėmimas ir vertinimas.

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Boženą Tyčino, el. p. bozena.tycino@vrsa.lt, tel. (8 5) 2109684.

 

Priedai 

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas

1 priedas Programos paraiška

2 priedas Vertinimo forma

3 priedas Sutartis

4 priedas Veiklos ataskaita

5 priedas Lėšų panaudojimo ataskaita

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up