kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2020 m. įvyke nuomos konkursai

 

Patvirtinta  Vilniaus rajono savivaldybės  turto nuomos konkurso  komisijos
2020-07-31 posėdyje  Nr. NTK-1 

 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KALVELIŲ K., KENOS G. 15

  VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS 

 

1. Viešas nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis  Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T3-235, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-07-31 sprendimu Nr. T3- 216 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto nuomos“, kitais teisės aktais ir šiomis konkurso sąlygomis.
2. Vilniaus rajono savivaldybė (buveinės adresas Rinktinės g. 50, Vilnius, įstaigos kodas 111104987) numato išnuomoti nuosavybės teise valdomas negyvenamąsias patalpas 38,27 kv. m ploto (unikalus Nr. 4194-0377-2010, statinio bendras plotas 93,28 kv. m, 1B1m, patalpos pažymėtos plane indeksais 1-1 (26,29 kv. m ), 1-3 (9, 47 kv. m) su bendro naudojimo patalpų dalimi a-1 (2,51 kv. m iš 5,02 kv. m), esančias Vilniaus r., Kalvelių k., Kenos g. 15, viešojo nuomos konkurso  (toliau – Konkursas) būdu.
3. Patalpų nuomos konkursą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-23 įsakymu Nr. A27(1)-674 sudaryta nuolatinė Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).
4. Patalpų nuomos konkursas skelbiamas viešai Vilniaus krašto savaitraštyje ir Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt. 

Informacija apie turto valdytoją

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnija (į. k. 188702680 Bažnyčios g. 7A, Kalvelių k., LT-13149 Vilniaus r.)

Informacija apie nuomojama turtą

Nuomojamos negyvenamosios patalpos 38,27 kv. m ploto (unikalus Nr. 4194-0377-2010, statinio bendras plotas 93,28 kv. m, 1B1m, patalpos pažymėtos plane indeksais 1-1 (26,29 kv. m), 1-3 (9, 47 kv. m) su bendro naudojimo patalpų dalimi a-1 (2,51 kv. m iš 5,02 kv. m), esančios Vilniaus r., Kalvelių k.,  Kenos g. 15.

Patalpos yra administracinės paskirties 1-o aukšto pastate, sienos iš rąstų, krosninis šildymas, 1940 m. statyba.

Turto naudojimo paskirtis ir ypatumai

Patalpos išnuomojamos administracinei ar vairavimo mokyklos veiklai vykdyti. Nuomininkas patalpas privalo naudoti tik pagal sutartyje nurodytą paskirtį, laikydamasis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų.

Pradinis turto nuompinigių dydis

0,88 Eur/kv. m (be PVM), už visą nuomojamą plotą - 33,68 Eur/mėn. (be PVM). Nuomotojas yra ne PVM mokėtojas.

Nuompinigių mokėjimo tvarka

 

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą

Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir ar kitų mokesčių ar įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Turto nuomos terminas, turto perdavimo ir priėmimo terminas

5 metai su galimybe atnaujinti nuomos sutartį, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų.

Konkurso dalyvių registravimo vieta, pradžios ir pabaigos

terminas (data ir laikas)

Dalyvių paraiškų pateikimo pradžia 2020-09-02 8 val. 00 min.,  pabaiga 2020-09-04  15 val. 00 min. , adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius, 207 kab., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistei Halinai Petrucin. 

Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir banko sąskaitos į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai

Pradinis įnašas 101,04 Eur (be PVM), lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas iki paraiškos pateikimo, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviui į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnijos (į. k. 188702680) atsiskaitomąją sąskaitą LT394010044100014692 AB Luminor Bank AS banke, banko kodas 40100.

Konkurso dalyviamspralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas per 5 darbo dienas yra grąžinamas į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Turto apžiūros sąlygos

Apžiūrėti turtą galima nuo paskelbimo dienos spaudoje iki 2020-08-28 iš anksto paskambinus ir suderinus laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiūrą darbuotoju, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnijos seniūne, Kristina Gerasimovič, tel. (8 5) 249 5240, mob. tel. 8 610 37586, el. p. kristina.gerasimovic@vrsa.lt

Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas

Viešo nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2020-09-07  13.00 val. Rinktinės g. 50 Vilniuje, 210 kab. (mažojoje salėje) 

Kita informacija ir papildomi reikalavimai

Papildomą informaciją apie nuomojamą turtą ir sąlygas teikia Kalvelių seniūnijos seniūnė Kristina Gerasimovič, tel. (8 5)249 5240, mob. tel. 8610 37586, el. p. kristina.gerasimovic@vrsa.lt.

Asmenys, ketinantys dalyvauti Konkurse, paraiškas pateikia

užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas turto adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. Paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas); siūlomas konkretus nuompinigių dydis per mėnesį;
2. Konkurso dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
4. Įgaliojimas (jeigu dalyviui atstovauja kitas asmuo);
5. PVM mokėtojo registracijos kopija (jei dalyvis yra PVM mokėtojas).

1. priedas. Paraiškos forma.
2. priedas. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas
3. priedas. Išnuomojamų patalpų planas


 

 

Grįžti
Shadow up